УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

(ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ)

версия 01/2018

Когато използвате услугите ни, Вие ни доверявате данните си. Разбираме, че това е голяма отговорност, и работим усилено, за да защитаваме данните Ви. Настоящата Декларация за поверителност има за цел да Ви помогне да разберете каква информация събираме, защо го правим и какви са правата Ви във връзка с личните данни.

 

1.Данни за Администратора на лични данни

Кои сме ние?

Адвокатско дружество „Есен Фикри“ , с Булстат 176365757,  със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Три уши“ No 6А бл.5 ет.2 офис 10, е с основен предмет на дейност предоставяне на правни услуги.

Адвокатско дружество „Есен Фикри“ е администратор на лични данни, но има ситуации, в които е обработващ лични данни.

 

1.1.Данни за контакт с Адвокатско дружество „Есен Фикри“

Местоположение:

Държава: България

Адрес: гр. София, ул. „Три уши“ No 6А бл.5 ет.2 офис 10

Телефон: +359 2 423 37 17

Ел. поща: office@advokatifrp.eu

Интернет страница: www.advokatifrp.eu

 

1.2.Данни за контакт с  Отговорник по защита на данните:

С нашия Отговорник по защита на данните можете да се свържете на посочените по-горе данни за контакт  в т. 1.1.

2. Личните данни, които събираме и обработваме

Съгласно Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), личните данни се определят като:

“Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;”.

Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща с оглед на конкретна цел и не е с цел навлизане в личното ви пространство.

Ние няма да продаваме Вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага.

Адвокатско дружество „Есен Фикри“ обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от Вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.

Няма да съхраняваме информацията за вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.

Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове.

Предприели сме всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на вашите данни от нерегламентиран достъп.

Адвокатско дружество „Есен Фикри“  не прилага автоматизирано вземане на решения и профилиране.

Личните данни, които събираме и обработваме от/за вас варират в зависимост от редица обстоятелства като причините, налагащи това;  категорията субекти на данни, към които условно може да бъдете причислени.

Субекти, чиито данни се обработват, са условно групирани  в следните категории:

Персонал : Физически лица, кандидатстващи за работа по трудов договор при администратора; Физически лица, които са в трудови правоотношения с администратора; Физически лица – членове на семейството на физическо лице, което е в трудови правоотношения с администратора; Физически лица- бивши работници  и служители ( лица, които някога са имали трудови правоотношения с администратора).

Доставчици: Физически лица, които в преддоговорни отношения предлагат на администратора своите стоки, вземания, услуги с личен труд, свободни професии и други услуги по граждански договор; Физически лица, от които в преддоговорни отношения администраторът проявява интерес да придобие стоки, вземания, услуги с личен труд, свободни професии и други услуги по граждански договор; Физически лица, страни по договор с администратора, по силата на който му доставят стоки, услуги или други; Физически лица, които са свързани лица с администратора  по смисъла на действащото законодателство ; Физически лица, които са свързани лица с доставчик на администратора, който доставчик е юридическо лице.

Клиенти: Физически лица, които в преддоговорни отношения желаят да придобият от администратора стоки, вземания, услуги или други; Физически лица, на които в преддоговорни отношения администраторът предлага да придобият стоки, вземания, услуги или други; Физически лица, страни по договор с администратора, по силата на който той им доставя стоки, услуги или други; Физически лица, които са свързани лица с администратора  по смисъла на действащото законодателство; Физически лица, които са свързани лица с клиент на администратора, който клиент е юридическо лице.

Представители: Физически лица, които са законни представители на юридически лица/ неперсонифицирани дружества, които са клиенти или доставчици на администратора; Физически лица -пълномощници на персонал, доставчици и клиенти ; Физически лица – служители или изпълнители на клиенти, доставчици и партньори; Физически лица – служители  в публични институции.

Други : Физически лица- посетители на обектите, стопанисвани от администратора, или други, за които е налице легитимна цел и основание за обработване на лични данни.   

2.1. Персонал

Ако спадате към категорията субекти, условно означени от нас като персонал, ние обработваме следните Ваши лични данни:

Категория лични данни за персонал: Имена – собствено, бащино и фамилно имена, псевдоним; Единен граждански номер; Дата на раждане- ден, месец, година; Физически адрес – държава, регион ( област, община), град/село, улица и номер, вход, етаж, апартамент, постоянен и настоящ адрес; Телефонен номер (личен и служебен); Адрес  на електронна поща (лични и служебни); Семейно положение; Данни за членове на семейството, включително деца, ненавършили пълнолетие – имена, дата на раждане, единен граждански  номер; Номер на документ за самоличност и дата/орган на издаване; Данни за образователна и професионална квалификация – степен на завършено образование, специалност, присъдени професионални квалификации, учебно заведение,  номер и дата, издател на документ за завършено образование/присъдена професионална квалификация; Банкова сметка – банка, IBAN, BIC; Данни за местонахождение – геолокация при ползване на служебни пътни превозни средства; IP адрес; Данни от електронна/ телефонна  комуникация, извършена със/посредством средства, екипировка и ресурси на администратора – имейл кореспонденция, телефонни повиквания и съобщения (SMS/MMS), активности в социални мрежи; Данни за професионален опит –  заемани длъжности, предприятие, основни функции на предишни заемани длъжности; Доходи и имуществено състояние – осигурителен доход и реализиран доход.

Специални категории данни за персонал, които обработваме:

Данни по чл. 9 от ОРЗД

Данни за здравословното състояние – данни за физическото или психическото здраве на физическо лице; предоставянето на здравни услуги, които дават информация за здравословното  състояние;

Биометрични данни – лицеви изображения.

Членство в синдикални организации.

Данни по чл. 10 от ОРЗД

Данни, свързани с присъди и нарушения

 

Източник:

Данните, които се обработват от администратора, за персонала се получават от субекта на данните. Ако  сте член на семейството на наш служител, вашите данни се събират от съответния наш служител. Има и изключения, например, когато данните се получават от публично достъпни регистри и бази с данни.

Цели, за които се обработват данните :

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели:

Идентифициране на субектите, с които администраторът встъпва в правоотношения; Извършване на подбора на персонал; Изпълнение на задължения на администратора, произтичащи от закон или договор; Упражняване на права на администратора, произтичащи от закон или договор; Защита на законните интереси на администратора; Осъществяване на контакт и комуникация със субектите на данни; Контрол за изпълнението на трудовите задължения и дисциплина; Осъществяване на финансова и счетоводна отчетност

 

Правно основание за обработване на данните

Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е:

Правните основания за обработване на Вашите данните, които не са дефинирани като специални, са  посочените в чл. 6§1 от ОРЗД :

съгласие на субекта на данните

изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор

обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора

обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора  или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете.

Правните основания за обработването на специалните данни са :

съгласие на субекта в допустимите от закона случаи – чл. 9§2,б.“а“  от ОРЗД

изпълнението на задълженията и упражняването на специалните права на администратора или на субекта на данните по силата на трудовото право и правото в областта на социалната сигурност и социалната закрила – чл. 9§2,б.“б“  от ОРЗД;

обработването е свързано с лични данни, които явно са направени обществено достояние от субекта на данните – чл. 9§2,б.“д“  от ОРЗД

обработването е необходимо с цел установяване, упражняване или защита на правни претенции – чл. 9§2,б.“е“  от ОРЗД

за целите на превантивната или трудовата медицина, за оценка на трудоспособността на служителя – чл. 9§2,б.“з“  от ОРЗД;

 

Преследвани законни интереси

Всички законни интереси, преследвани от нас или от трети страни, които работят за нас, са следните: опазване на реда и сигурността в обектите, стопанисвани от работодателя; опазване на имуществото; контрол за изпълнението на трудовите задължения  и за спазването на трудовата дисциплина; предявяване на съдебни претенции; реализиране на правата на нашите служители .

 

Получатели на личните данни

Следните организации/лица ще получат личните ви данни: публични органи ( държавни и общински органи ), като например НАП, НОИ, съд, прокуратура и други, когато по закон работодателят е длъжен да предостави данните Ви;  Доставчици, клиенти и партньори на  администратора за целите на изпълнение на сключените с тях договори – например адвокати, дружества за съдействие при събиране на вземания, застрахователни компании, куриерски фирми  и други .

Съгласие:

Със съгласието Ви да приемете тази Декларация за поверителност (уведомление за поверително третиране на личните данни), вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели.

Съгласието е необходимо, за да може да обработваме и двата вида (обикновени и специални) лични данни, но е необходимо да е изрично. Съгласието не е нужно, когато има друго законов основание за обработване на данните Ви.

В случаите, когато искаме съгласие за специални (чувствителни) лични данни ние винаги ще се обосноваваме защо и как тази информация ще се използва.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време.

Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация

Адвокатско дружество „Есен Фикри“  може да предава обработваните Ваши лични данни на свои доставчици, клиенти или партньори, извън ЕС, само в държави, за които  е налице решение на Европейската комисия  по чл. 45 от ОРЗД за адекватно ниво на защита, например  САЩ, Канада, Швейцария и други.  В САЩ могат да бъдат предадени данните ви само на организации, които са се присъединили към стандартите на Щитът за личните данни в отношенията ЕС- САЩ ( виж повече https://www.privacyshield.gov/Program-Overview). До подобно предаване на данни може да се стигне при ползване на облачни услуги, социални мрежи и приложения.

Срок за съхраняване на данните

Адвокатско дружество „Есен Фикри“ ще съхранява Вашите лични данни не повече от необходимото с оглед целите им на обработване. Ако сте кандидат за работа в Адвокатско дружество „Есен Фикри“ Вашите лични данни ще се съхраняват до 1 месец след изтичане на крайния срок  за кандидатстване за съответната вакантна позиция.  Ако сте настоящ/ бивш служител голяма част от Вашите данни ще бъдат съхранявани 50 години според изискванията на Закона за счетоводството. Конкретните срокове и начини на съхранение са уредени в Процедура за съхраняване и унищожаване на данните.

2.2. Клиенти и Доставчици

Ако спадате към категорията субекти, условно означени от нас като Клиенти и Доставчици, ние обработваме следните Ваши лични данни:

Категория лични данни за клиенти и доставчици: Имена – собствено, бащино и фамилно имена, псевдоним; Единен граждански номер; Дата на раждане- ден, месец, година; Физически адрес – държава, регион ( област, община), град/село, улица и номер, вход, етаж, апартамент, постоянен и настоящ адрес; Телефонен номер (личен и служебен); Адрес  на електронна поща (лични и служебни); Номер на документ за самоличност и дата/орган на издаване; Банкова сметка – банка, IBAN, BIC; Доходи и имуществено състояние – осигурителен доход и реализиран доход; .

Източник:

Данните, които се обработват от администратора, за клиенти и доставчици се получават от субекта на данните.

Цели, за които се обработват данните :

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели:

Идентифициране на субектите, с които администраторът встъпва в правоотношения;  Изпълнение на задължения на администратора, произтичащи от закон или договор; Упражняване на права на администратора, произтичащи от закон или договор; Защита на законните интереси на администратора; Осъществяване на контакт и комуникация със субектите на данни; Осъществяване на финансова и счетоводна отчетност; Директен маркетинг и реклама- за изпращане на рекламни съобщения и информация за промоции, кампании и други.

 

Правно основание за обработване на данните

Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е:

Правните основания за обработване на Вашите данните, които не са дефинирани като специални, са  посочените в чл. 6§1 от ОРЗД :

съгласие на субекта на данните( например за целите на директния маркетинг)

изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор

обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора

обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора  или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете.

Преследвани законни интереси

Всички законни интереси, преследвани от нас или от трети страни, които работят за нас, са следните: опазване на реда и сигурността в обектите, стопанисвани от Адвокатско дружество „Есен Фикри“; опазване на имуществото на Адвокатско дружество „Есен Фикри“; контрол за изпълнението/ обезпечаване изпълнението  на договорни задължения; предявяване на съдебни претенции .

 

Получатели на личните данни

Следните организации/лица ще получат личните ви данни: публични органи ( държавни и общински органи ), като например НАП, НОИ, съд, прокуратура и други, когато по закон администраторът  е длъжен да предостави данните Ви;  Доставчици, клиенти и партньори на  администратора за целите на изпълнение на сключените с тях договори – например счетоводни предприятия, застрахователни компании, куриерски фирми  и други .

Съгласие:

Със съгласието Ви да приемете тази Декларация за поверителност (уведомление за поверително третиране на личните данни), вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели.

Съгласието е необходимо, за да може да обработваме и двата вида (обикновени и специални) лични данни, но е необходимо да е изрично. Съгласието не е нужно, когато има друго законов основание за обработване на данните Ви.

В случаите, когато искаме съгласие за специални (чувствителни) лични данни ние винаги ще се обосноваваме защо и как тази информация ще се използва.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време.

Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация

Адвокатско дружество „Есен Фикри“ може да предава обработваните Ваши лични данни на свои доставчици, клиенти или партньори, извън ЕС, само в държави, за които  е налице решение на Европейската комисия  по чл. 45 от ОРЗД за адекватно ниво на защита, например  САЩ, Канада, Швейцария и други.  В САЩ могат да бъдат предадени данните ви само на организации, които са се присъединили към стандартите на Щитът за личните данни в отношенията ЕС- САЩ ( виж повече https://www.privacyshield.gov/Program-Overview). До подобно предаване на данни може да се стигне при ползване на облачни услуги, социални мрежи и приложения.

Срок за съхраняване на данните

Адвокатско дружество „Есен Фикри“ ще съхранява Вашите лични данни не повече от необходимото с оглед целите им на обработване. Обичайно данните на клиенти и доставчици ще се съхраняват за период от 12 години от датата на последната фактура. Този срок е определен с оглед задължението за пазене на документите, свързани с определяне на данъчни и осигурителни задължения, за срок от 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, с което са свързани. Това задължение е установено в чл. 38, ал.1, т.2 и т.3 от ДОПК.В случай на съдебен спор с клиент/доставчик, данните Ви може да бъдат съхранявани за по-дълъг период от 12 години – до изтичането на 5 години от окончателното изпълнение на решението по  съдебния спор.

2.3. Представители

Ако спадате към категорията субекти, условно означени от нас като Представители, ние обработваме следните Ваши лични данни:

Категория лични данни за представители: Имена – собствено, бащино и фамилно имена, псевдоним; Единен граждански номер; Дата на раждане- ден, месец, година; Физически адрес – държава, регион ( област, община), град/село, улица и номер, вход, етаж, апартамент, постоянен и настоящ адрес; Телефонен номер (личен и служебен); Адрес  на електронна поща (лични и служебни); Номер на документ за самоличност и дата/орган на издаване; Банкова сметка – банка, IBAN, BIC .

Източник:

Данните, които се обработват от администратора за представители се получават от субекта на данните или от друг администратор на данни, включително публични регистри.

Цели, за които се обработват данните :

Декларираме, че личните данни, които обработваме, ще бъдат използвани единствено за следните цели:

Идентифициране на субектите; Изпълнение на задължения на администратора, произтичащи от закон или договор; Упражняване на права на администратора, произтичащи от закон или договор; Защита на законните интереси на администратора; Осъществяване на контакт и комуникация със субектите на данни; Осъществяване на финансова и счетоводна отчетност.

В случаите, когато Адвокатско дружество „Есен Фикри“ е само обработващ Вашите данни и ги е получило от друг администратор на данни, с който Вие имате правоотношения, целите за обработването се определят от предоставящия данните администратор.

 

Правно основание за обработване на данните

Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е:

Правните основания за обработване на Вашите данните, които не са дефинирани като специални, са  посочените в чл. 6§1 от ОРЗД :

съгласие на субекта на данните( например за целите на директния маркетинг)

изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор

обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора

обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора  или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете.

Преследвани законни интереси

Всички законни интереси, преследвани от нас или от трети страни, които работят за нас, са следните: опазване на реда и сигурността в обектите, стопанисвани от Адвокатско дружество „Есен Фикри“; опазване на имуществото на Адвокатско дружество „Есен Фикри“ и правата на неговите клиенти; контрол за изпълнението на задължения; предявяване на съдебни претенции .

 

Получатели на личните данни

Следните организации/лица ще получат личните ви данни: публични органи ( държавни и общински органи ), като например НАП, НОИ, съд, прокуратура и други, когато по закон администраторът  е длъжен да предостави данните Ви;  Доставчици, клиенти и партньори на  администратора за целите на изпълнение на сключените с тях договори  .

Съгласие:

Със съгласието Ви да приемете тази Декларация за поверителност (уведомление за поверително третиране на личните данни), вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели.

Съгласието е необходимо, за да може да обработваме и двата вида (обикновени и специални) лични данни, но е необходимо да е изрично. Съгласието не е нужно, когато има друго законов основание за обработване на данните Ви.

В случаите, когато искаме съгласие за специални (чувствителни) лични данни ние винаги ще се обосноваваме защо и как тази информация ще се използва.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време.

Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация

Адвокатско дружество „Есен Фикри“ може да предава обработваните лични данни извън ЕС, само в държави, за които  е налице решение на Европейската комисия  по чл. 45 от ОРЗД за адекватно ниво на защита, например  САЩ, Канада, Швейцария и други.  В САЩ могат да бъдат предадени данните ви само на организации, които са се присъединили към стандартите на Щитът за личните данни в отношенията ЕС- САЩ (виж повече https://www.privacyshield.gov/Program-Overview). До подобно предаване на данни може да се стигне при ползване на облачни услуги, социални мрежи и приложения.

Срок за съхраняване на данните

Адвокатско дружество „Есен Фикри“ ще съхранява Вашите лични данни не повече от необходимото с оглед целите им на обработване. Обичайно данните на представители, които са от значение за  данъчно осигурителния контрол ще се съхраняват за период от 12 години от датата на последната фактура/договор със субекта, който представлявате. Този срок е определен с оглед задължението за пазене на документите, свързани с определяне на данъчни и осигурителни задължения, за срок от 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, с което са свързани. Това задължение е установено в чл. 38, ал.1, т.2 и т.3 от ДОПК.

Останалите данни се съхраняват за срок от 6 години с оглед задължението, установено в чл. 38, ал.1, т.3 от ДОПК.

2.4. Други

Ако спадате към категорията субекти, условно означени от нас като Други,  ние обработваме следните Ваши лични данни:

Категория лични данни: Имена – собствено, бащино и фамилно имена (при пропускателен режим); контактна информация; изображения чрез видеозаснемане и съхранение на видеозаписите за местата с видеонаблюдение. 

Източник:

Данните, които се обработват от администратора се получават от субекта на данните.

Цели, за които се обработват данните :

Декларираме, че личните данни, които обработваме, ще бъдат използвани единствено за следните цели:

Идентифициране на субектите; предотвратяване, издирването и/или  установяване на посегателства върху съоръженията, оборудването и имуществото на администратора; гарантиране сигурността  и спокойствието на посетителите и служителите, осъществяване на контакт по тел. или ел. поща.

 

Правно основание за обработване на данните

Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е:

Правните основания за обработване на Вашите данните, които не са дефинирани като специални, са  посочените в чл. 6§1 от ОРЗД :

обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора  или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете.

Преследвани законни интереси

Всички законни интереси, преследвани от нас или от трети страни, които работят за нас, са следните: опазване на реда и сигурността в обектите, стопанисвани от Адвокатско дружество „Есен Фикри“; опазване на имуществото на Адвокатско дружество „Есен Фикри“; контрол за изпълнението на задължения; издирването и/или  установяване на посегателства върху съоръженията, оборудването и имуществото на администратора .

Получатели на личните данни

Следните организации/лица ще получат личните ви данни: публични органи ( държавни и общински органи ), когато по закон администраторът  е длъжен да предостави данните Ви.

Съгласие:

Със съгласието Ви да приемете тази Декларация за поверителност (уведомление за поверително третиране на личните данни), вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели.

Съгласието е необходимо, за да може да обработваме и двата вида (обикновени и специални) лични данни, но е необходимо да е изрично. Съгласието не е нужно, когато има друго законов основание за обработване на данните Ви.

В случаите, когато искаме съгласие за специални (чувствителни) лични данни ние винаги ще се обосноваваме защо и как тази информация ще се използва.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време.

Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация

Адвокатско дружество „Есен Фикри“ може да предава обработваните лични данни извън ЕС, само в държави, за които  е налице решение на Европейската комисия  по чл. 45 от ОРЗД за адекватно ниво на защита, например  САЩ, Канада, Швейцария и други.  В САЩ могат да бъдат предадени данните ви само на организации, които са се присъединили към стандартите на Щитът за личните данни в отношенията ЕС- САЩ (виж повече https://www.privacyshield.gov/Program-Overview). До подобно предаване на данни може да се стигне при ползване на облачни услуги, социални мрежи и приложения.

Срок за съхраняване на данните

Адвокатско дружество „Есен Фикри“ ще съхранява Вашите лични данни не повече от необходимото с оглед целите им на обработване. Данните от видеозаписите, получени посредством видеонаблюдение на местата, където такова се извършва, се съхраняват за срок от 30 дни от заснемането. След изтичане на 30 дневния срок тези данни автоматично се изтриват.

3. Вашите права като субект на личните данни

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие (според терминологията на закона – субект на данните) имате следните права:

  • имате право да поискате копие от Вашите лични данни от администратора и право на достъп по всяко време до личните си данни;
  • имате право да поискате от администратора личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;
  • имате право да поискате от администратора да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
  • имате право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте оттеглил своето съгласие; когато сте възразил срещу обработването; когато обработването е незаконосъобразно; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни; когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес;по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

  • имате право да поискате от администратора да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
  • имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с нарочно искане, отправено до администратора;
  • имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);
  • имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране (Адвокатско дружество „Есен Фикри“ не извършва профилиране, нито прилага автоматизирано вземане на решения);
  • имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
  • при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

Имате право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез  Адвокатско дружество „Есен Фикри“ , можете да го направите на посочените по-горе наши данни за контакт.

Как да получа достъп до моите данни, които са обработвани?

Необходимо е да отправите искане на посочените контактни данни на администратора или директно на посочените контактни данни на  Отговорника по защита на данните .

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com