Информацията за нас като доставчик на услуги на информационното общество , която сме длъжни да предоставим съгласно изискванията на чл.4 от Закона за електронната търговия:

1. наименование: Адвокатско дружество „Есен Фикри“

2. седалище и адрес на управление: град София, 1000, ул. „Три уши“ № 6А бл.5 ет.2 офис 10

3. адреси, на които се упражнява дейността, различни от регистрираните седалище и адрес на управление:

Дейността се упражнява  на адреса на управление.

4. данни за кореспонденция, включително телефон и адрес на електронна поща, за осъществяване на пряка и навременна връзка:

-адрес по  седалище и адрес на управление,посочени по-горе;

-електронна поща:office@advokatifrp.eu

-тел.00359 896646401

5. данни за вписване в търговски или друг публичен регистър

5.1.Софийски градски съд – ф.д.№322/2015, Регистър на адвокатските дружества, вписано под №392 том. 7 стр.38

5.2.Адвокатска колегия -София, Регистър на адвокатските дружества, личен номер 2500039910

5.3.Регистър Булстат – идентификационен номер 176365757

6. информация за органите, осъществяващи контрол върху дейността

6.1.Комисия за защита на личните данни

6.2.Адвокатска колегия -София

6.3.Комисия за защита на потребителите

6.4.Национална агенция по приходите

6.5.Комисия за защита от дискриминация

7. информация за камарата, професионалния съюз или организацията, в която доставчикът членува или е регистриран, професионалното звание и държавата, в която то е предоставено, както и препратка към приложимите разпоредби относно правото на упражняване на занаята или професията и указания за достъпа до тях

Адвокатска колегия -София, Регистър на адвокатските дружества, личен номер 2500039910

Професионално звание – Адвокатско дружество, Адвокат, държава Република България

Приложими разпоредби, регулиращи упражняването на адвокатската професия

Закон за адвокатурата, Етичен кодекс на адвоката, НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските,   НАРЕДБА № 4 от 2006 г. за поддържане и повишаване квалификацията на адвокатите и адвокатите от Европейския съюз, НАРЕДБА № 2 от 29.10.2004 г. за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати

8. регистрация по Закона за данък върху добавената стойност(ЗДДС)

ИН ДДС – BG176365757

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com