Съдът отмени условията за кандидатстване, изключващи адвокатските дружества от достъп до подкрепата във връзка  с пандемията COVID-19  

През пролетта на 2020г. държавата отпусна помощ до 10 000 лева на микро и малки предприятия по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

За финансиране можеха да кандидатстват микро- и  малки предприятия – само юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.

Всички  адвокати и адвокатски дружества, както и предприятията – физически лица, бяхме лишени от  достъп до тази безвъзмездна помощ, защото дейността се регистрира по други закони, различни от Търговския закон и Закона за кооперациите. А според одобрените по мярката условия за кандидатстване държавата беше определила като допустими кандидати само тези, регистрирани по Търговския закон и Закона за кооперациите.

Няколко адвокатски кантори обединихме усилията си и обжалвахме пред съда несправедливите условия за кандидатстване. По жалбата ни бе образувано АД№4697/2020г. по описа на АССГ.

На 13.07.2021г. съдът постанови решение №4673, с което отмени несправедливите условия за кандидатстване в частта на изискването кандидатите да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

Решението на съда все още не е окончателно, при обжалване се  надяваме и Върховният админситративен съд да сподели оплакванията ни за неправилното и лишено от разумно оправдание  изключване на адвокатските дружества.

Пълен текст на Решение №4673 от 13.07.2021г.  по АД№4697/2020г. по описа на АССГ.

Leave a Reply

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com