„Дойдоха
проверяващи от Комисията за защита на потребителите (КЗП) в един от магазините
ни в МОЛ-а. След като установиха, че всичко 
с цени, етикети, рекламационна книга и други подробности около
намаленията са наред, и общо взето нямаше за какво да се хванат,  ми връчиха констативен протокол, с който ми
нареждат да представя документи за произход на стоките. Имат ли право проверяващите от КЗП  да изискват документи за произход на стоките?

Съгласно чл. 192, т.2  от
Закона за защита на потребителите ( ЗЗП) проверяващите могат да изискват
необходимите документи във връзка с осъществявания от тях контрол. Длъжностните лица от Комисията за защита на
потребителите имат право и на достъп до всички документи, свързани пряко или
косвено с нарушение на ЗЗП, независимо от формата на документа (чл.192а от
ЗЗП).
Съгласно чл. 9 от ЗЗП търговецът е длъжен да предлага на
потребителите стоки с етикети на български език или и на български език, като етикетът
задължително съдържа информация за производителя и вносителя, ако стоката е от
внос, за вида на стоката, нейните съществени характеристики, срока на годност и
условията на съхраняването й и, ако е необходимо, указания за употреба.
Предоставянето на невярна или подвеждаща информация за произхода на стоката може
да съставлява  нелоялна търговска
практика  (заблуждаваща търговска
практика), която е забранена от закона – чл.68в във връзка с чл. 68г,ал.4  във връзка с чл. 68д, ал.1 и ал.2, т.2 от
ЗЗП. Когато Комисията за защита на потребителите установи, че търговската
практика е нелоялна, председателят на комисията издава заповед, с която
забранява прилагането на търговската практика. Председателят на Комисията за
защита на потребителите може в определен от него кратък срок да задължи
търговеца да докаже, че прилаганата търговска практика не е нелоялна. В
случаите на заблуждаваща  търговска
практика  и когато нелоялната практика
произтича от дейности, свързани с реклама, независимо от имуществената санкция,
председателят на Комисията за защита на потребителите може да разпореди
рекламодателят и/или рекламната агенция да огласи за своя сметка и по подходящ
начин акта, с който е установено нарушението, както и съответната коригирана
реклама. Тези мерки  могат да се налагат  служебно или по повод направено искане от
страна на потребител. Санкцията за  невярна
или подвеждаща информация  относно
произхода на стоките е парична и варира от 1000 лева до 30 000 лева ( чл.210а от
ЗЗП).
Страната на произход на стоката е важна също и за случаите,  в които контролните органи  проверяват безопасността на стоките. Когато
стоката е опасна и ако привеждането на стоката в съответствие с изискванията за
безопасност не е възможно, контролният орган може да разпореди използването на
стоката за други цели, връщането й в
страната на произход
или унищожаването й в
определен срок (чл.89, ал.4 от ЗЗП).
Произходът на стоката има значение и за преценката дали стоката е
дефектна , като държавата на произход е едно от обстоятелствата за да се реши
дали стоката отговаря на общоприетите очаквания за обичайна употреба ( чл.132, ал.1,
т.1 от ЗЗП).  
Контролът за спазването на ЗЗП
е в компетенциите на Комисията за защита на потребителите и доколкото
произходът на стоките е релевантен за установяване  дали се спазват посочените по-горе разпоредби  от ЗЗП, то длъжностните лица от КЗП имат
право да изискват документи за произход на стоката.  

 

Leave a Reply

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com