Законът за ограничаване на плащанията в брой е в сила от 25 февруари 2011 г. Съгласно него плащанията на суми на стойност 15 000 лева или повече задължително се извършват по банков път или  чрез други доставчици на платежни услуги по платежна сметка. Същото се отнася и
за плащания във валута, когато левовата им равностойност е равна на 15 000
лева или я надвишава. В тази категория е и всяко самостоятелно плащане по
договор, когато дължимата престация е равна или надхвърля 15 000 лева.


Например в случай на сключен едногодишен договор за
наем, когато месечното парично задължение е в размер на 1 500 лв. Тези
плащания попадат в обхвата на закона, тъй като стойността на едногодишния
договор за наем възлиза на 18 000 лева (дори договорът да бъде предсрочно
прекратен). 
При договори за предоставяне на електрическа енергия
също имаме задължението да извършим плащане чрез банков превод или платежна
сметка , ако отделното плащане е на стойност равна или надвишаваща 15 000
лв. Това важи и за договори за доставка на друга стока или услуга. 
Задължени да спазват разпоредбите на ЗОПБ са всички
физически и юридически лица, които извършват плащания на територията на
страната.
Неспазването на задължението или допускане на нарушение
на разпоредбите на закона се наказва с глоба в размер на 25% от размера на
направеното плащане от физическото лице, а ако е юридическо лице- имуществена
санкция в размер на 50% от общия размер на направеното плащане. Повторното
нарушение води до удвояване на санкцията. Наказателните постановления се
издават от изпълнителния директор на НАП или от оправомощени от него длъжностни
лица. 

Leave a Reply

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com