Адвокатите и адвокатските дружества – изключени от планираните мерки по ОПИК  за  адаптиране на дейността в условията на  COVID- 19

На сайта на ОПИК бе обявено обществено обсъждане на процедура за подбор на проекти „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на оперативната програма.

Проектът на условията за кандидатстване  предвижда безвъзмездна помощ  от 3 000 лева до 75 000 лева за разходи за реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и моделите с цел създаване на здравословни и безопасни условия на труд в контекста на COVID-19, например, колективни средства за защита; техника и софтуер за дистанционна работа и други .

За финансиране могат да кандидатстват микро-, малки или средни предприятия, но не всички такива, а само юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.

Всички  адвокати и адвокатски дружества, както и предприятията – физически лица,  ще останат без достъп до тази безвъзмездна помощ, защото тяхната дейност се регистрира по други закони, различни от Търговския закон и закона за кооперациите.

По данни от НСИ броят на микро и малките предприятия, които са осъществявали стопанска дейност през 2019г., е  413 123, сред които 8397 физически лица, 5491 са дружествата по ЗЗД и 926 са адвокатските дружества и съдружия. Всички тези  близо 15 000 микро и малки предприятия, които през 2019г. са осъществявали стопанска дейност,  ще бъдат изначално изключени от достъпа до кандидатстване за финансовия ресурс по планираната процедура само заради това, че тяхната дейност се регистрира по реда на други закони. 

Подобно изключване на адвокатите и адвокатските дружества не е новост, а е отдавна установена традиция в условията за кандидатстване за финансиране по ОПИК. На 27.11.2020г. предстои съдът да разгледа жалбата ни срещу условията за кандидатстване по предходна процедура по ОПИК за справяне с икономическите последствия на пандемията, до която адвокатите и адвокатските дружества нямаха достъп поради аналогични изисквания за допустимост на кандидатите.

Следвайки позицията ни, че подобно изключване е незаконно и дискриминационно, в срока, определен за обществено обсъждане, предоставихме нашето становище, в което настояваме от условията за кандидатстване да отпадне изискването към кандидатите да са регистрирани  по Търговския закон или Закона за кооперациите. Така смятаме, че всички МСП ще имат справедлив и равнопоставен достъп до безвъзмездната помощ, без значение по кой закон са регистрирани.

Становище с възражения и предложения относно проекта на  условията за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.088, „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“   

Статистически данни от НСИ за броя на микро- и малки предприятия, осъществявали дейност през 2019г., сегрегирани по право-организационна форма

Leave a Reply

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com