Photo by Ilya Pavlov on Unsplash

Законопроект за изменение и допълнение на ЗДДС предвижда отпадане на задължението за ползване на деклариран в НАП СУПТО

С внесения в Народното събрание законопроект  за изменение и допълнение на ЗДДС  Министерският съвет предлага да отпадне задължението за ползване на софтуер за управление на продажбите в търговските обекти (СУПТО), който е деклариран в НАП.

Законопроектът предвижда превръщане на задълженията , свързани със СУПТО, в право на избор:

  • Производител/разпространител на софтуер за управление на продажбите в търговски обект може да декларира в Националната агенция за приходите данни и обстоятелства за такъв софтуер, но не е длъжен;
  • Лице, за което е налице задължение за регистриране и отчитане на продажбите чрез издаване на фискален бон и желае да ползва софтуер за управление на продажбите в търговски обект, може да избере за управлението на продажбите да използва в търговски обект софтуер, включен в списъка на декларираните пред НАП, но има правото  да избере друг, извън списъка. От това право на избор са изключени лицата, ползващи  интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност и електронни системи с фискална памет. Редът за избор и отказ ще бъдат регламентирани в Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г., която следва да бъде адаптирана към промените в тримесечен срок от влизането в сила на измененията в закона.
  • Лице, което е избрало да използва в търговски обект софтуер за управление на продажбите, включен в списъка на НАП, под страх от глоба/имуществена санкция и запечатване на обекта няма да може да  ползва в този обект друг софтуер/модул от софтуер, невключен в списъка на НАП.
  • Не е предвиден механизъм за компенсиране на лицата, които вече са въвели деклариран пред НАП СУПТО – нито за тези, които ще продължат да го ползват, нито за онези, които ще се възползват от правото да се откажат.
  • Лицата, които са избрали за ползват деклариран в НАП СУПТО, ще подлежат само на глоба/имуществена санкция, без запечатване на търговския обект, но това ще се прилага само за първото нарушение на реда или начина за издаване на съответен документ за продажба, издаден по установения ред за доставка/продажба.

В становището на БСК по законопроекта се настоява за обмисляне на компенсации под формата на еднократни данъчни облекчения за лицата, които вече са въвели, регистриран в НАП, СУПТО в изпълнение на задълженията си, произтичащи от законодателството  преди предлаганите промени.  

Съгласно чл. 79, ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание граждани и юридически лица могат да представят писмени становища по законопроекта, които подлежат на публикуване на сайта на водещата комисия на интернет страницата на Народното събрание.

Leave a Reply

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com