Депутати предлагат над
100 промени в АПК- предвижда се  разглеждането на делата в  
касационна инстанция да става по правило в закрито заседание, ако  страните
са имали възможност за публично гледане  на делото в предходната
инстанция, призоваване и съобщаване по ел.поща и СМС, уреждат се хипотезите на
недействителност на споразумението, нищожност на съдебните актове на ВАС и на
административните съдилища и ред  други промени.
Основните акценти в Законопроект
за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс(Сигнатура
554-01-158 от  24/09/2015) са:
Ø  да
се намалят съществено делата, при които ВАС действа и като първа, и като
касационна инстанция;
Ø  ускоряване
на административното правосъдие като резултат от електронизацията, а също като
се съсредоточи процесът на доказване само в първата инстанция и като се акцентира
върху изискването за прилагане на изчерпателни писмени доказателства още към
жалбата и изчерпване на доказателствените искания в жалбата.
Ø  подробната
уредба на института на мълчаливото съгласие. Това изменение улеснява
законодателя при въвеждането на принципа в специалните закони и създава
предпоставка за постепенен преход от презумпция за мълчалив отказ към
презумпция за мълчаливо съгласие в подходящите за това случаи.
Ø  допълнителни
гаранции срещу бездействието на администрацията, като се предвижда
административните съдилища да следят за мълчаливите откази и да изискват
доказателства от административните органи за произнасянето им в срок. При
неизпълнение на задължението от страна административния орган, съдът уведомява
съответното длъжностно лице от органите на изпълнителната власт, което съставя
актовете за установяване на нарушенията.
Ø  водещият
производството орган да изисква служебно необходимите документи от съответните
държавни и общински органи. Неизпълнението на това му задължение може да доведе
до мълчалив отказ или мълчаливо съгласие, за което вече в Кодекса е предвиден ефективен
механизъм за административнонаказателна отговорност.
Ø  дава
възможност на съда да спира предварително изпълнение, допуснато по силата на
специален закон.
Ø  Изрично
се регламентират съществени процесуални нарушения, изведени от съдебната
практика с оглед критерия дали нарушението би могло да повлияе върху съдържанието
на акта.
Ø  Върховният
съд се произнася като първа инстанция в състав от един съдия, с изключение на
случаите, когато се разглеждат жалби срещу актове на колективни органи или
подзаконови нормативни актове или когато това е единствената съдебна инстанция.
Ø  При
касационното обжалване се въвежда принципът на закритото заседание, но с редица
важни изключения.
Ø  налагане
на обезпечителни мерки в изпълнителното производство
Ø  Коренно
се променя режимът на съобщенията.
Ø  Кратката
и опростена процедура по уеднаквяване на съдебната практика в отделенията на
Върховния административен съд по инициатива на граждани или организации, които
са били страни в приключили с влезли в сила решения или определения дела. Това не
води до отмяна на тези решения или определения.
Ø  Едноинстанционно
производство по  някои дела ( напр. по  Закон за насърчаване на заетостта, Закон за
националния архивен фонд, Закон за общинската собственост, Закон за опазване на
земеделските земи).
Ø  Промени при разглеждането на данъчни дела:   на касационно обжалване
да подлежат само дела над определен материален интерес , въвеждане на такса от
4% за касационна жалба по данъчни и някои други дела.
 

http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15560

Leave a Reply

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com