С две отделни Определения Комисията за защита на конкуренцията предяви на „Енерго
– Про Мрежи“ АД (с предишно наименование „Е.ОН България Мрежи“ АД) и на
„НЕК“ ЕАД твърдение за извършено нарушение по чл. 21 от ЗЗК, изразяващо
се в злоупотреба с господстващо положение, представляваща
възпрепятстване на достъпа до електроразпределителната мрежа на ЕРП,
респ. до
електропреносната мрежа на НЕК, посредством
забавяне процеса на присъединяване на производител на електрическа
енергия от възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/, която може да
предотврати, ограничи или наруши конкуренцията и да засегне интересите
на потребителите.
Производството установи, че поведението на „Енерго – Про Мрежи“ АД и на „НЕК“ЕАД, изразяващо се в продължително водене на преговори помежду им, във връзка с подписването предварителен договор за присъединяване на обекти на ЕРП към електропреносната мрежа,
е довело до забавяне в хода на процедурата за присъединяване на ФвЕЦ
„Орлова могила“ и в крайна сметка до недопускане на клиент до
електроразпределителната и електропреносна мрежи на господстващите
предприятия за продължителен период от време.

Взимайки предвид динамичната перспектива в сектора, КЗК е направила заключение, че ефекта от поведението на електроразпределителното и електропреносното дружества следва да бъде определен като антиконкурентен.

Източник: официална интернет страница на КЗК

Leave a Reply

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com