От  16 ноември 2015 г. влязоха в сила нови правила за по-добра защита на жертвите на престъпления в ЕС.
Приложимите нови правила на ЕС относно правата на жертвите ще доведат до съществени промени в отношението към жертвите на престъпления в Европа.В Директивата за правата на жертвите са посочени набор от правнообвързващи права за жертвите на престъпления, както и ясни задължения за държавите — членки на ЕС, за гарантиране на зачитането на тези права на практика (IP/12/1066).
Тези правила се прилагат за всички лица, независимо от тяхната националност, които са жертви на престъпления в ЕС. Те се прилагат също така, ако наказателното производство протича в ЕС.
Комисарят на ЕС по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Йоурова заяви: „Според наличните данни всяка година в ЕС всеки седми човек става жертва на престъпление. От днес нови правила предоставят на жертвите ясни правила на получаване на информация, защита и достъп до услуги за подкрепа във всички държави членки. С новите правила ще се промени отношението към пострадалите от престъпления хора, което от своя страна ще донесе големи ползи за обществата ни като цяло. Жертвите заслужават да бъдат поставени в центъра на наказателните производства. Не всички държави членки обаче са информирали Комисията, че са транспонирали Директивата.Призовавам държавите членки, които все още не са го сторили, да гарантират възможно най-бързо прилагането на тези важни правила, така че жертвите и техните семейства да могат да се възползват от тях на практика“.
Целта на новите правила е всички жертви на престъпления и членовете на техните семейства да бъдат признати като такива и третирани с уважение и без дискриминация въз основа на индивидуален подход, насочен към нуждите на жертвата.
Основните нови права са следните:
 • Права на членовете на семействата на жертвите
  — членовете на семействата на починали жертви ще се ползват със същите права като тези на преките жертви, включително правото на получаване на информация, подкрепа и обезщетение. Членовете на семействата на оцелели жертви също имат право на подкрепа и защита.
 • Право да разбират и да бъдат разбирани
  — всяка комуникация с жертвите трябва да се осъществява на прост и достъпен език. Формата на комуникация трябва да бъде пригодена към конкретните нужди на всяка жертва, като например нуждите, свързани с възрастта, езика и евентуално увреждане.
 • Право на получаване на информация
  — националните органи трябва да предоставят на жертвите информация относно техните права, техния случай и услугите и подкрепата, достъпни за тях. Информацията трябва да бъде предоставена още при първия контакт с компетентен орган и без отлагане.
 • Право на подкрепа
  — държавите членки трябва да гарантират, че жертвите имат достъп до услуги за подкрепа, а органите трябва да улеснят препращането към такива услуги. Подкрепата трябва да бъде предоставяна безплатно и при спазване на поверителност, както и да бъде достъпна за жертви, които не са съобщили официално за престъплението. Трябва да бъдат на разположение както общи услуги за подкрепа, до които имат достъп всички жертви на престъпления, така и специализирани услуги за подкрепа. Специализираните услуги за подкрепа включват подслон, подкрепа при претърпяна травма и консултации, пригодени към различните видове жертви.
 • Право на участие в наказателно производство
  — жертвите ще имат по-активна роля в рамките на наказателните производства. Те ще имат правото да бъдат изслушани и информирани относно различните етапи на производството. Ако жертвите не са съгласни с решението да не се провежда наказателно преследване, те имат право да го обжалват. Жертвите имат също така право на обезщетение, а ако в националната система са предвидени възстановителни съдебни производства,вече има правила, с които се гарантира безопасното участие на жертвите.
 • Право на защита
  — жертвите трябва да бъдат защитени както от извършителя на престъплението, така и от самата наказателноправна система. С цел определяне на нуждите им от защита всички жертви трябва да бъдат обект на индивидуална оценка, за да се прецени дали има вероятност да им бъдат причинени допълнителни вреди по време на наказателното производство. Ако случаят е такъв, трябва да бъдат осигурени допълнителни мерки за защита на жертвите по време на производството и срещу възможни заплахи от извършителя на престъплението. Особено внимание се обръща на защитата на децата.
Сега тези правила на ЕС трябва да бъдат транспонирани и да започнат да се прилагат от всички държави членки.
Освен това поради факта, че голяма част от правата, определени в Директивата, са ясни и точни, отделните лица могат да се позовават пряко на тях пред националните съдилища дори когато тяхната държава членка все още не ги е транспонирала изцяло в националното си законодателство.
Следващи етапи
Комисията наблюдава транспонирането в националното законодателство и подпомага държавите членки в този процес, по-специално като организира двустранни и регионални срещи и като участва в други форуми на експерти в тази област. Комисията ще си сътрудничи тясно с предстоящото нидерландско председателство на ЕС и с гражданското общество.
Ако държавите членки не изпълнят своите задължения, Европейската комисия няма да се поколебае да предприеме правни действия, за да наложи спазването на правилата.
Контекст
През май 2011 г. Комисията внесе за гласуване Директивата на ЕС за минималните стандарти за правата за жертвите (IP/11/585 и MEMO/11/310) с цел подобряване на правата на 75 милиона жертви на престъпления.
През септември 2012 г. Европейският парламент подкрепи предложеното законодателство (MEMO/12/659), което след това бе прието от Съвета на ЕС през октомври 2012 г. (вж. IP/12/1066). Това се случи, след като Европейският парламент и Съветът на министрите постигнаха споразумение през юни след интензивни преговори с посредничеството на Европейската комисия.
След публикуването на Директивата в Официален вестник на ЕС държавите членки разполагаха с три години за въвеждането на разпоредбите в своите национални законодателства.
За повече информация

Leave a Reply

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com