На 08.06.2016 е внесен законопроект, с който народни представители предлагат  изменение в чл. 86 от Закона за задълженията и договорите, с което се цели ограничаване размера на законната лихва за забава и диференцирането й според  лицето, което дължи заплащането.
Ако лихвата се дължи от търговец, се предлага размерът на законната лихва за забава да не надхвърля основния лихвен процент на БНБ плюс 8 пункта. Когато лихвата се дължи от физическо лице, в законопроекта се предвижда законната лихва да не превишава основния лихвен процент плюс 4 пункта. 
Предлаганите изменения са аргументирани с Директива 2011/7  относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки, и почиват на виждането, че високите нива на законната лихва утежняват положението на потребителите и малки семейни фирми в случаите, когато съдебните процедури за дълга се проточват дълго във времето. 

нализ на нивата на законната лихва в други държави в Европа, където законната лихва е ограничена до надбавка от 8 пункта над основния лихвен процент, на фона на които действащият размер на законната лихва у нас – 10 пункта над основния лихвен процент се явявал висок. Вносителите на законопроекта се позовават на

Според дефинициите, дадени в Директива 2011/7,  „законна лихва за забава на плащане“ означава проста лихва за забава на
плащане при процент, който е равен на сумата от основния лихвен процент и
най-малко осем процентни пункта . 

Leave a Reply

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com