Съществуват специални изисквания за възпроизвеждане на българските банкноти и монети. Те се прилагат за всички емисии.
Правната уредба се съдържа в Наредба №18 от 20.10.2005г. за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в налично-паричното обращение.
Възпроизвеждане на българска банкнота или монета се извършва след писмено съгласие от БНБ.
Възпроизвеждане на българска банкнота или монета ОЗНАЧАВА изработване на копие върху материален носител или в електронен вид на цялата или на част от българска банкнота или монета съгласно характеристиките, посочени в официалните издания и в интернет страницата на БНБ, което наподобява или създава общо впечатление за българска банкнота или монета независимо от:
1. размера на образа;
2. материалите или техниките, използвани за изработване на копието;
3. добавянето на елементи или илюстрации към изображението, които не са част от банкнотата или монетата;
4. промените в дизайна на банкнотата или монетата, например буквите, цифрите или символите.
С други думи може да бъде анимирана българска банкнота/монета с рекламна цел без разрешение на БНБ, ако тя не наподобява истинската.
Българска народна банка приема, че паричната единица представлява важен символ на ценност в България и че хората могат да имат желание да възпроизвеждат изображения за съответни цели.
Банката ще даде съгласие за такива възпроизвеждания, ако:
– няма риск крайният продукт от възпроизвеждането да бъде сбъркан с истинска банкнота и монета или да се злоупотреби с него от фалшификатори;
– предложената употреба не нарушава достойнството и значимостта на банкнотата или монетата за гражданите.
За да се избегне рискът от потенциални граждански и криминални нарушения, писменото разрешение на Българската народна банка за възпроизвеждане на изображения на банкноти и монети трябва да бъде дадено преди изображението да е възпроизведено.
Българската народна банка дава съгласие само в писмена форма.
Лице, което желае да възпроизведе българска банкнота или монета, подава в БНБ заявление-декларация по образец за възпроизвеждане на българска банкнота или монета.
По изключение не се изисква подаване на заявление-декларация за възпроизвеждане на българска банкнота или монета, когато Българската народна банка:
– е организирала пресконференции или други публични мероприятия, на които се представят или показват български банкноти и монети;
– е възложила изработването или е дала съгласието си за изработване на репортаж или друг материал, предназначен за трети лица, в който се показват български банкноти и монети.
– при изготвяне от страна на медиите на публикации, репортажи и други журналистически материали, предназначени за трети лица, в които се показват български банкноти и монети, БНБ не изисква подаване на заявление-декларация за възпроизвеждане.
В тези случаи не отпадат останалите изисквания за възпроизвеждане на български банкноти и монети, предвидени в Наредба №18.
По-подробна информация е достъпна на интернет страницата на Българската народна банка –
http://www.bnb.bg/NotesAndCoins/NACProcedures/NACPReproduction/index.htm

Leave a Reply

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com