Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, boolean given in /home/advocxzd/public_html/wp-content/plugins/weglot/src/services/class-option-service-weglot.php on line 444
Държавите членки могат да не плащат някои независещи от вноски социални обезщетения на граждани на Съюза, които се преместват на тяхна територия, за да търсят работа. Чужденците, които отиват в Германия, за да получават социални помощи или имат право на пребиваване единствено с цел да търсят работа, нямат право на подпомагане по германската схема за основна социална закрила (Grundsicherung). С решение по делото Dano (дело С 333/13) Съдът  на ЕС неотдавна констатира, че това изключение е оправдано по отношение на гражданите на държава членка, които се преместват на територията на друга държава членка без намерение да започнат там работа.
С рещението си от днес 15.09.2015г.  по дело С-67/2014 Съдът на ЕС потвърждава правото на властите в Германия  в някои случаи да отказват социални помощи (Arbeitslosengeld) за лица, които са работли известно време в Германия. Когато гражданин на друга държава е работил в Германия  до 1 година, пребивавал е там като работник, има право на това социално плащане за период от 6 месеца, ако изпадне в принудителна безработица и се регистрира  в бюрото по труда (Jobcenter) като търсещо работа. След изтичането на този период от 6 месеца германските власти могат да откажат изплащането на  това обезщетение. Лицата, които въобще не са работили в Германия , също могат да бъдат изключени от социално подпомагане. 
  

Leave a Reply

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com