Държавите членки могат да не плащат някои независещи от вноски социални обезщетения на граждани на Съюза, които се преместват на тяхна територия, за да търсят работа. Чужденците, които отиват в Германия, за да получават социални помощи или имат право на пребиваване единствено с цел да търсят работа, нямат право на подпомагане по германската схема за основна социална закрила (Grundsicherung). С решение по делото Dano (дело С 333/13) Съдът  на ЕС неотдавна констатира, че това изключение е оправдано по отношение на гражданите на държава членка, които се преместват на територията на друга държава членка без намерение да започнат там работа.
С рещението си от днес 15.09.2015г.  по дело С-67/2014 Съдът на ЕС потвърждава правото на властите в Германия  в някои случаи да отказват социални помощи (Arbeitslosengeld) за лица, които са работли известно време в Германия. Когато гражданин на друга държава е работил в Германия  до 1 година, пребивавал е там като работник, има право на това социално плащане за период от 6 месеца, ако изпадне в принудителна безработица и се регистрира  в бюрото по труда (Jobcenter) като търсещо работа. След изтичането на този период от 6 месеца германските власти могат да откажат изплащането на  това обезщетение. Лицата, които въобще не са работили в Германия , също могат да бъдат изключени от социално подпомагане. 
  

Leave a Reply

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com