На 07.08.2015г.  публикувахме коментар по въпроса дали работодателят може да обжалва издаден за негов работник болничен лист, като пояснихме и реда за това.
Тук може да видите модел на жалба срещу болничен лист  във връзка със случая, описан в публикацията  от 07.08.2015г.

ЧРЕЗ
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – гр…
…..
Регионален
съвет по чл.111 от ЗЗ
гр. ……,адрес
…………………………………..
ДО ЛЕКАРСКА
КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ
Ж А Л Б А
от:
……………..
ЕИК……………………
със седалище
и адрес на управление гр……., ул. „……” №..
представлявано
от ……………………………………
против
Болничен лист
№………….от ………г.,
издаден от
д-р …………  при  лечебно заведение………………….
правно
основание :
чл.112, ал.1,
т.1 от ЗЗ
чл.63, ал.2 от ПУОРОМЕРКМЕ
УВАЖАЕМИ ДАМИ И
ГОСПОДА,
            В
законния срок в качеството на осигурител обжалвам пред Вас болничен лист №………………
от …………г. , издаден от д-р ……………………. при  лечебно заведение …….., за лицето ……………………………..
за периода ….-….г., което лице към датата на издаване на болничния лист е било
в трудови правоотношения с представляваното от мен търговско дружество.
            Считам,
че при издаването на болничния лист са нарушени редът и изискванията за това,
като аргументите ми са следните:
Не са били налице
условията по чл. 6, ал.1 и ал.2 от Наредбата за медицинската експертиза, защото
служителят не е бил временно неработоспособен  – не е бил в състоянието да не може или да е
възпрепятстван да работи поради болест. На …………..г. същият служител устно е
поискал от прекия си ръководител платен отпуск за периода от ……….. -…….г., но
му е било отказано  поради организационни
причини предвид разрешените отпуски на 
други служители в звеното. За периода на искания, но отказан му платен
годишен отпуск, работникът се  е снабдил
с болничен лист. На ………г. лицето не се е явило на работа, а на ………..г. болничният
му лист бил представен в звеното от ……………… По данни от доклада на прекия
ръководител  за  времето на болничния ……….. бил на почивка в
гр………..
Предисторията на
случая ми дава основание да не се доверявам на издадения болничен лист предвид
очевидното съвпадение на периода на болничния с периода на искания и отказан
отпуск. Болничният лист е издаден в края на работния ден на ………..г., на която
дата лицето е било на работа, като същото не е имало видими симптоми  и признаци на болен, нито е имало субективни
оплаквания за здравословно неблагоразположение. Този факт допълнително
подклажда подозренията ми в неправомерността на издадения болничен. 
Оказва се, че  ако работодателят не разреши отпуск на
работника за желаното от него време, лекарят ще му го даде, което остро
противоречи на 
същността и целите на медицинската експертиза на
временната неработоспособност.
Предвид изложеното
намирам, че  за периода на болничния не е
налице временната неработоспособност, а по-скоро  работникът временно е имал нужда от отпуск,
който, след като му е отказан от прекия началник, на практика му е разрешен от
лекаря. 

Моля, на основание
чл. 112, ал.1, т.1 от ЗЗ и чл. 65 от ПУОРОМЕРКМЕ да извършите проверка за
законността на оспорения  болничен лист,
както и да се произнесете по здравословното състояние и  работоспособността на работника към датата на
издаване на болничкия лист.
Моля, изцяло да
отмените обжалвания болничен лист.
В подкрепа на твърденията ми прилагам следните
доказателства:
Приложение 1
  копие от обжалвания болничен лист
Приложение 2- копие
от докладна от прекия ръководител ………………….
………г.                                  
……………………………………
                                                         ………….- управител
   
  

Leave a Reply

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com