Европейският парламент прие  регламента,предложен от Комисията с цел да се намалят разходите и формалностите за гражданите, които трябва да представят официален документ в друга държава от ЕС. Понастоящем гражданите, които се преместват или живеят в друга държава от ЕС, трябва да заверяват издадените им официални документи (например удостоверение за раждане, брак или смърт), за да докажат, че те са автентични. С новия регламент ще отпадне необходимостта от такава заверка при представянето на официални документи, издадени в държава от ЕС, на органите на друга държава членка и няма да се налага да се преминава през свързаните с нея бюрократични процедури.
Регламентът се отнася единствено до автентичността на официалните документи, така че държавите членки ще продължат да прилагат своите национални правила относно признаването на съдържанието и действието на официалните документи, издадени в други държави от Съюза.

„Имаме добра новина за хората, които отиват в друга държава от ЕС, например за да учат или да работят“, заяви Вера Йоурова — европейският комисар, отговарящ за правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете. „Те често трябва да преминават през скъпи и дълги бюрократични процедури, за да представят документ, който им е необходим, за да сключат брак или да получат работа в страната, в която живеят. Днес слагаме край на тези административни формалности и с това улесняваме движението на хората в Съюза.“

С новия регламент ще се сложи край на редица бюрократични процедури:

  • официалните
    документи (например удостоверенията за раждане, брак и липса на съдебно минало), издадени в държава от Съюза, трябва да бъдат приемани като автентични в останалите държави членки, без да е необходимо да имат печат за автентичност (апостил);
  • премахва се и задължението за гражданите да представят във всички случаи заверено копие и заверен превод на своите официални документи. За да се избегне нуждата от такъв превод, гражданите могат също да използват многоезични стандартни удостоверения на всички езици на ЕС, които ще се прилагат към официалните документи за улеснение на превода;
  • в регламента са предвидени защитни мерки срещу измамите: ако получаващият документа орган има основателни съмнения за неговата автентичност, той ще може да
    направи проверка в издалия го орган в съответната друга държава чрез съществуващата ИТ платформа — Информационната система за вътрешния пазар.
Следващи стъпки: В срок от две години и половина от влизането в сила на регламента държавите членки трябва да приемат всички мерки, необходими за безпроблемното му прилагане след изтичането на този срок.

Контекст:

Около 13 милиона граждани на ЕС живеят в държава от ЕС, различна от тяхната собствена. Според проучване на Евробарометър 73 % от европейците смятат, че трябва да се вземат мерки за подобряване на движението на официални документи между държавите от ЕС. Гражданите
често се оплакват от бюрокрацията и от разходите, които трябва да направят, за да може документ, издаден в държава от Съюза, да се смята за автентичен в друга държава членка. Тези отнемащи време формалности са прекомерни и ненужни и възпрепятстват гражданите да упражняват правата си, предоставени им с Договорите.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Регламентът обхваща официалните документи, с които се удостоверяват:

– раждане;

– че лицето е живо;

– смърт;

– име;

– брак, включително брачната дееспособност и семейното положение;

– развод, законна раздяла или унищожаване на брака;

– регистрирано партньорство, включително дееспособността за сключване на регистрирано партньорство и положението на регистрирано партньорство;

– прекратяване на регистрирано партньорство, законна раздяла или анулиране на регистрирано партньорство;

– произход;

– осиновяване;

– постоянен адрес и/или място на пребиваване;

– националност;

– липса на съдебно минало;

– правото на лицето да избира и да бъде избирано в общинските избори и в изборите за Европейски парламент.

С регламента се въвеждат многоезични стандартни удостоверения за улеснение на превода на официални документи, отнасящи се до:

– раждане;

– това, че лицето е живо;

– смърт;

– брак (включително брачната дееспособност и семейното положение);

– регистрирано партньорство (включително дееспособността за сключване на регистрирано партньорство и положението на регистрирано партньорство);

– постоянен адрес и/или място на пребиваване;

– липса на съдебно минало.

За повече информация

Регламент относно официалните документи — ще бъде публикуван през следващите дни, след като съзаконодателите го подпишат

Информационен документ

Уебсайт на ГД „Правосъдие“ относно официалните документи

IP/16/2092
Лица за контакти с медиите:
Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба

Източник :European Commission – PRESS RELEASES – Press release – Окончателно приети са нови правила, целящи да се намали бюрокрацията, свързана с официалните документи на гражданите: European Commission – PRESS RELEASES – Press release – Окончателно приети са нови правила, целящи да се намали бюрокрацията, свързана с официалните документи на гражданите

Leave a Reply

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com