„Вчера
един от нашите служители е поискал 
отпуск , но ръководителят му отказал. Днес същият работник донесе
болничен лист. Може ли шефът да обжалва 
болничния  и какъв е редът за
това?“ 

Болничните листове
се издават от лекуващите лекари/лекарите по дентална медицина и ЛКК. Лекарите
по дентална медицина издават болнични листове само за заболявания от тяхната
специалност. Лекарите от центровете за спешна медицинска помощ могат да издават
болнични листове за домашно лечение до 3 календарни дни. Клиничният преглед и
становището за временната неработоспособност се отразяват в личната амбулаторна
карта (ЛАК) на лицето. Болнични листове могат да се издават и от лечебни
заведения, които обслужват лицето по месторабота.

Болничният лист е основанието
за ползване на отпуск за временна неработоспособност и когато е издаден от лекар
се явява решение на лекуващия лекар, което подлежи на обжалване и проверка. Болничният
лист издаден от лекар  може да бъде
обжалван по реда на чл.112 от Закона за здравето (ЗЗ). Работодателят е
осигурител на своите работници и служители и в това качество има право   да обжалва 
издадените за тях болнични листи.
1. първи етап: Работодателят може да обжалва еднолично
издадения от лекар  болничен лист пред ЛКК
(лекарската консултативна комисия) в 14-дневен срок от получаването му
. Лекарските
консултативни комисии се разкриват и закриват със заповед на директорите на Регионалните
здравни инспекции в лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ по
предложение на ръководителя на съответно лечебно заведение  (чл.104 от ЗЗ). Лекарските консултативни
комисии са общи и специализирани. В състава на ЛКК влизат не по-малко от двама
постоянни членове – лекари с призната специалност, включително един
председател.
Обжалванията пред
ЛКК се правят чрез регионалния съвет по чл.
111 от ЗЗ
( чл.63, ал.2 от Правилника за устройството и организацията на
работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на
медицинските експертизи). Регионалният съвет изпраща жалбата на ЛКК в 3-дневен
срок от получаването й. Лекарските консултативни комисии се произнасят с мотивирано
решение по образец
 по здравословното
състояние и работоспособността на лицата по повод обжалвани болнични листове в
10-дневен срок от датата на получаване на медицинската документация. С
решението ЛКК потвърждава, отменя изцяло или отчасти болничния лист. 
2.втори етап : Решението на ЛКК по жалбата срещу
болничния лист може да  се обжалва в
14-дневен срок от получаването му по два начина :

  •  
    единият
    – пред ТЕЛК ( чл.112,ал.1,т.2 от ЗЗ)
  •  
    другият
    – пред регионалния съвет по чл. 111  от ЗЗ ( чл.112,ал.2-7 от ЗЗ).
Решението на ЛКК
не може да се обжалва едновременно и по двата предвидени в закона начини – ако е
подадена жалба до регионалния съвет по чл.111 от ЗЗ , трябва да се изчака
неговото решение. Регионалният съвет се произнася по жалбите в 10-дневен срок
след повторна експертиза на временната неработоспособност, извършена от
определена от него специализирана ЛКК съобразно вида на заболяването. В
случаите на установено нарушение при издаването му регионалният съвет отменя
обжалваното експертно решение, като работоспособността се установява с
решението на повторната експертиза. Решението на регионалния съвет за отменяне
на експертното решение и решението на повторната експертиза се изпращат на
заинтересованите от експертизата лица (освидетелстваните, осигурителите и НОИ),
както и на РЗОК.
Ако регионалният съвет
отхвърли жалбата срещу решението на ЛКК , тогава последното (решението на ЛКК)
може да се обжалва пред ТЕЛК. В този случай срокът започва да тече от
получаването на решението на регионалния съвет.
3.трети етап : Решението на ТЕЛК може да бъде обжалвано
от заинтересуваните лице пред НЕЛК в 14 дневен срок от получаването му . 
4.четвърти етап: Заинтересуваните лица могат да
подават жалби и срещу решенията на НЕЛК пред административния съд по постоянния
или настоящия адрес на жалбоподателя.
Заинтересувани
лица за подаване на жалбите във всеки един от горепосочените етапи не са малко :
освидетелстваните, осигурителите, НОИ, Агенцията за социално подпомагане,
Агенцията за хората с увреждания и органите на медицинската експертиза на
работоспособността.  
В случай като
разглеждания  в интерес на работодателя е
да приложи към жалбата си доклад от прекия ръководител, в който описва
предисторията  за устното искане и отказ
да се разреши отпуск на работника. Защото именно това обстоятелство поражда
основателни подозрения за неправомерното издаване на болничния лист.
Обжалването на болничния се подчинява на правилата на Административно –
процесуалния кодекс (АПК) , предвид което в жалбата си работодателят може да
поиска на основание чл.44 от АПК  да
бъдат снети обяснения от прекия ръководител на работника за обстоятелствата,
пораждащи съмнение в издадения болничен лист.     

МОДЕЛ НА ЖАЛБА СРЕЩУ БОЛНИЧЕН ЛИСТ 

Leave a Reply

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com