Координационната
група за надзор на Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II)
публикува актуализирано Ръководство за упражняване правото на достъп до
информация в Шенгенската информационна система.
Лица, чиито лични
данни се събират, съхраняват и обработват в нея, имат право на достъп, поправка
на неточни данни, както и заличаване на незаконно съхранявани данни.
Ръководството
съдържа въведение в Шенгенската информационна система от второ поколение,
описание на правата на физическите лица, чиито данни се обработват в нея, както
и на процедурите за упражняване на тези права в различните страни.
Право на
достъп
Правото на достъп
дава възможност на всекиго, който поиска това, да узнае свързаната с него или
нея информация, съхранявана в досие с данни, както е посочено в националното
законодателство. Това е основен принцип на защитата на лични данни, което дава
възможност на субектите на данни да упражняват контрол върху личните данни, съхранявани
от трети страни. Това право е изрично предвидено в член 41 от Регламента за ШИС
II и в член 58 от Решението за ШИС II.
Правото на достъп
се упражнява в съответствие със законодателството на държавата членка, в която
е отправено искането. Процедурите са различни в отделните държави, както и
правата за съобщаване на данните на заявителя. Когато дадена държава членка
получи искане за достъп до сигнал, който не е подаден от самата нея, тази
държава трябва да уведоми подалата го държава за своето становище относно
възможността за разкриване на данните на заявителя (8). Информацията
не се съобщава на субекта на данни, ако това е крайно необходимо за изпълнение
на правната задача, свързана със сигнала, или с цел да се защитят правата и
свободите на други хора.
Понастоящем има
два вида системи, регламентиращи правото на достъп до данни, обработени от
правоприлагащите органи, и следователно приложими и към данните на ШИС. В някои
държави членки правото на достъп е пряко, а в други – непряко.
В случай на пряк
достъп
 съответното лице подава заявление направо до органите,
обработващи данните (полиция, жандармерия, митници и пр.). Ако националното
законодателство допуска това, на заявителя може да бъде изпратена свързаната с
него информация.
В случай на непряк достъп
лицето изпраща искането си за достъп на националния орган за защита на данните
на държавата, до която искането е подадено. Органът за защита на данните
извършва необходимите проверки за разглеждане на искането и отговаря на
заявителя.
Право на
поправка или заличаване на данни
Правото на достъп
се допълва от правото за разрешаване на поправка на личните данни, когато те са
фактически неточни или непълни, и правото да се поиска тяхното заличаване, ако
са били незаконно съхранявани (член 41, параграф 5 от Регламента за ШИС II и
член 58, параграф 5 от Решението за ШИС II).
Съгласно
шенгенската правна рамка само държавата, която подава сигнал в ШИС II, може да
го промени или заличи (вж. член 34, параграф 2 от Регламента за ШИС II и член
49, параграф 2 от Решението за ШИС II). Ако искането е подадено в държава
членка, която не е подала сигнала, компетентните органи на съответните държави
членки си сътрудничат при разглеждане на случая, като обменят информация и
извършват необходимите проверки. Заявителят следва да посочи основанията за
своето искане за поправка или заличаване на данните и да събере всяка значима
информация в негова подкрепа.
Средства за
правна защита: правото да се подаде жалба до органа за защита на данните или да
се заведе иск за съдебно производство
Член 43 от
Регламента за ШИС II и член 59 от Решението за ШИС II осигуряват средствата за
правна защита, с които разполагат физическите лица, когато искането им не е
било удовлетворено. Всяко лице може да заведе иск пред съдилищата или пред компетентния
орган по законодателството на всяка държава членка за получаване на достъп,
поправка, заличаване или получаване на информация, или за получаване на
компенсация във връзка със сигнал, свързан с него.
В случаите, когато
трябва да разглеждат жалба с трансграничен елемент, националните органи за
защита на данните следва да си сътрудничат помежду си с оглед да се гарантират
правата на субектите на данни.
Източник КЗЛД

Пълният
текст на ръководството може да откриете на английски език на интернет
страницата на Европейския надзорен орган по защита на данните

Leave a Reply

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com