graph
Европейската комисия  започна официално разследване във връзка с данъчното третиране на McDonald’s в Люксембург. Нейното предварително мнение е, че данъчно становище, издадено от Люксембург, може да епредоставило благоприятно данъчно третиране на McDonald’s в нарушение на правилата на ЕС за държавните помощи. Комисията ще прецени по-специално дали люксембургските органи са се отклонили избирателно от разпоредбите на своето данъчно законодателство и спогодбата между Люксембург и САЩ за избягване на двойното данъчно облагане, като по този начин са дали предимство на McDonald’s, което други предприятия в сходно фактическо и правно положение не са получили.
Комисар Маргрете Вестегер, която отговаря за политиката в областта на конкуренцията, заяви: „Данъчно становище, което позволява на McDonald’s да не плаща данъци върху своите европейски лицензионни възнаграждения нито в Люксембург, нито в САЩ, трябва да бъде анализирано внимателно с оглед на правилата на ЕС за държавните помощи. Целта на спогодбите между държави в областта на двойното данъчно облагане е избягването на двойното облагане, а не да се оправдава необлагането и в двете държави“.
Въз основа на две данъчни становища, издадени от люксембургските органи през 2009 г., от
този момент нататък McDonald’s Europe Franchising не е плащало корпоративен данък в Люксембург, въпреки че е регистрирало големи печалби (повече от 250 милиона евро през 2013 г.). Тези печалби произтичат от лицензионните възнаграждения, плащани от франчайзполучателите с ресторанти в Европа и Русия за правото да използват търговската марка McDonald’s и свързаните с нея услуги.
Седалището на дружеството в Люксембург е определено като мястото, отговорно за вземането на неговите стратегически решения, но дружеството притежава и два клона: швейцарски, който е с ограничена дейност, свързана с франчайзинговите права, и американски, който не извършва никаква реална дейност. Получените от дружеството лицензионни възнаграждения се прехвърлят вътрешно към неговия американски клон.
През лятото на 2014 г., след като в печата се появиха твърдения за благоприятно данъчно третиране на McDonald’s в Люксембург, Комисията поиска информация относно данъчните становища. Впоследствие профсъюзите предадоха на Комисията допълнителна информация. Оценката на Комисията дотук показа, че по-специално поради второто данъчно становище, издадено в полза на дружеството, от 2009 г. насам McDonald’s Europe Franchising почти не е плащало данък „печалба“ нито в Люксембург, нито в САЩ. Това е било възможно, тъй като:
  • В първото данъчно становище,
    издадено от люксембургските органи през март 2009 г., е потвърдено, че McDonald’s Europe Franchising не дължи корпоративен данък в Люксембург на основание, че печалбите му подлежат на облагане в САЩ. Становището е било оправдано с оглед на спогодбата между Люксембург и САЩ за избягване на двойното данъчно облагане. Съгласно становището от McDonald’s се е изисквало да представя ежегодно доказателство, че лицензионните възнаграждения, прехвърляни в САЩ през Швейцария, са декларирани и подлежат на данъчно облагане в САЩ и Швейцария.
  • McDonald’s е изяснило това в искане за второ становище, като е подчертало, че Люксембург все пак следва да освободи от данък в Люксембург необложената в САЩ печалба. След това през септември 2009 г. люксембургските органи са издали второ данъчно становище, според което от McDonald’s повече не се изисква да докаже, че доходите му подлежат на данъчно облагане в САЩ. В това становище е потвърдено, че доходите на McDonald’s Europe Franchising не подлежат на данъчно облагане в Люксембург, въпреки че е потвърдено, че те не се облагат и в САЩ.
  • При все това, противно на предположението на люксембургските данъчни органи при издаването на първото становище, печалбите на дружеството не са подлежали на данъчно облагане в САЩ. Макар съгласно предложеното тълкуване на люксембургското право McDonald’s Europe Franchising да е имало облагаемо присъствие в САЩ, дружеството не е имало облагаемо присъствие в САЩ съгласно американското право. По тази причина McDonald’s не е успяло да представи доказателство, че печалбите подлежат
    на облагане в САЩ, както се изисква в първото становище (вж. повече подробности по-долу).
С второто становище люксембургските органи са приели да освободят от данък в Люксембург почти целия доход на McDonald’s Europe Franchising.

Доводите на McDonald’s пред люксембургските данъчни органи

Дружествата по принцип са задължени да плащат корпоративен данък върху печалбата,регистрирана в дадена държава, ако те имат облагаемо присъствие в страната (т.нар. „място на стопанска дейност“). За това е необходимо дружеството да достигне определено равнище на стопанска дейност във въпросната държава.
В своите дискусии с люксембургските органи McDonald’s е изтъкнало, че американският клон на McDonald’s Europe Franchising представлява „място на стопанска дейност“ по люксембургското право, защото разполага с достатъчно дейности, съставляващи истинско присъствие в САЩ. Едновременно с това McDonald’s е твърдяло, че съгласно законодателството на САЩ неговият американски клон не е „място на стопанска дейност“, тъй като от гледна точка на американските данъчни органи той не извършва достатъчна стопанска или търговска дейност на територията на САЩ.
В резултат на това люксембургските органи са признали американския клон на McDonald’s Europe Franchising като мястото, където трябва да се облага по-голямата част от неговите печалби, докато американските данъчни органи не са го признали.
Следователно люксембургските органи са освободили печалбите от данъчно облагане в Люксембург, въпреки че са знаели, че в действителност те не подлежат на данъчно облагане в САЩ.

Обхватът на проучването на Комисията

Сега Комисията ще проведе допълнително разследване, за да провери дали са оправдани опасенията ѝ, че по-специално второто данъчно становище е предоставило на McDonald’s Europe Franchising благоприятно данъчно третиране в нарушение на правилата на ЕС за държавните помощи.
Комисията ще прецени по-специално дали люксембургските органи са се отклонили избирателно от разпоредбите на своето данъчно законодателство и спогодбата между Люксембург и САЩ за избягване на двойното данъчно облагане, като по този начин са дали предимство на McDonald’s, което други предприятия в сходно фактическо и правно положение не са получили.
Това разследване не поставя под въпрос общия данъчен режим на Люксембург. Започването на задълбочено разследване позволява на заинтересованите трети страни и на съответните държави членки да представят своите мнения. То не предопределя резултата от разследването.

Контекст

Съгласно член 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), държавна помощ, която засяга търговията между държавите членки и заплашва да наруши конкуренцията, като облагодетелства определени предприятия, по принцип е несъвместима с единния пазар на ЕС.
Данъчните становища сами по себе си не представляват проблем съгласно правилата на ЕС за държавните помощи, ако те само потвърждават, че данъчните споразумения между дружества в рамките на една и съща група спазват приложимото данъчно законодателство. Въпреки това данъчните становища, с които се предоставя избирателно данъчно предимство на конкретни предприятия, и по този начин им се отпуска субсидия, могат да нарушат сериозно конкуренцията в рамките на единния пазар на ЕС, както и да нарушат правилата на ЕС за държавните помощи.
От юни 2013 г. насам Комисията разследва практиките на държавите членки в областта на данъчните становища. През декември 2014 г. тя изпрати искания за информация до всички държави членки. През октомври 2015 г. Комисията реши, че данъчните становища за Fiat в Люксембург и Starbucks в Нидерландия са предоставили на дружествата неправомерни селективни данъчни предимства в нарушение на правилата на ЕС за държавните помощи.
Комисията води също задълбочени разследвания в областта на държавните помощи във връзка с данъчни становища, касаещи Apple в Ирландия, Amazon в Люксембург и белгийския режим, уреждащ „свръхпечалбата“.
Неповерителната версия на решението да бъде започнато разследването ще бъде представена под дело № SA.38954 в регистъра на държавните помощи на уебсайта за конкуренцията, след като евентуалните въпроси, свързани с поверителността, бъдат решени. Новите публикации на решения за държавни помощи в интернет и в Официален вестник се посочват в седмичния електронен бюлетин за държавните помощи State Aid Weekly e-News.

Leave a Reply

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com