Държавна помощ: Комисията открива официална процедура по разследване във връзка с данъчното третиране на McDonald’s в Люксембург

  Европейската комисия  започна официално разследване във връзка с данъчното третиране на McDonald’s в Люксембург. Нейното предварително мнение е, че данъчно становище, издадено от Люксембург, може да епредоставило благоприятно данъчно третиране на McDonald’s в нарушение на правилата на ЕС за държавните помощи. Комисията ще прецени по-специално дали люксембургските органи са се отклонили избирателно от разпоредбите […]

Read More

Влязоха в сила нови правила за по-добра защита на жертвите на престъпления в ЕС

От  16 ноември 2015 г. влязоха в сила нови правила за по-добра защита на жертвите на престъпления в ЕС. Приложимите нови правила на ЕС относно правата на жертвите ще доведат до съществени промени в отношението към жертвите на престъпления в Европа.В Директивата за правата на жертвите са посочени набор от правнообвързващи права за жертвите на […]

Read More

Комисията заключи, че избирателните данъчни предимства за „Фиат“ в Люксембург и за „Старбъкс“ в Нидерландия са неправомерни съгласно правилата на ЕС за държавните помощи

European Commission – PRESS RELEASES – Press release – Комисията заключи, че избирателните данъчни предимства за „Фиат“ в Люксембург и за „Старбъкс“ в Нидерландия са неправомерни съгласно правилата на ЕС за държавните помощи: European Commission – PRESS RELEASES – Press release – Комисията заключи, че избирателните данъчни предимства за „Фиат“ в Люксембург и за „Старбъкс“ […]

Read More

Отказът за доставка на електрическа енергия може да се счита за злоупотреба с господстващо положение

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) наложи санкция от 14 422 770 лв. на „Енерго-Про Продажби“ АД за злоупотреба с господстващо положение на пазара на обществено снабдяване с електрическа енергия на потребители, находящи се на лицензионната му територия. В продължение на приблизително шест  години „Енерго-Про Продажби“ АД отказва разкриване на индивидуална партида и отказва снабдяване с електрическа […]

Read More

Достъп до информация в Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II)

Координационната група за надзор на Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) публикува актуализирано Ръководство за упражняване правото на достъп до информация в Шенгенската информационна система. Лица, чиито лични данни се събират, съхраняват и обработват в нея, имат право на достъп, поправка на неточни данни, както и заличаване на незаконно съхранявани данни. Ръководството съдържа […]

Read More

Тълкувателно решение на ВКС за размера на гаранциите за спиране изпълнението на обжалвани осъдителни въззивни решения

Върховният касационен съд се произнесе с ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ №6/2014 от 23.10.2015  по следните въпроси, свързани с гаранциите, предоставяни при обжалване пред ВКС при касационно обжалване на осъдително  въззивно решение: 1. Размерът на обезпечението по решения за парични вземания съгласно чл.282, ал.2, т.1 ГПК се определя от размера на предявените и уважени за конкретна сума искове […]

Read More

Депутати предлагат над 100 промени в АПК

           Депутати предлагат над 100 промени в АПК- предвижда се  разглеждането на делата в   касационна инстанция да става по правило в закрито заседание, ако  страните са имали възможност за публично гледане  на делото в предходната инстанция, призоваване и съобщаване по ел.поща и СМС, уреждат се хипотезите на недействителност на споразумението, нищожност на съдебните актове […]

Read More

Европа затяга режима за социалното подпомагане на търсещите работа

Държавите членки могат да не плащат някои независещи от вноски социални обезщетения на граждани на Съюза, които се преместват на тяхна територия, за да търсят работа. Чужденците, които отиват в Германия, за да получават социални помощи или имат право на пребиваване единствено с цел да търсят работа, нямат право на подпомагане по германската схема за […]

Read More

Работното време за някои работници включва пътуването за работа и връщането до дома

С решение от 10.09.2015г.  по дело С-226/2014  Съдът на ЕС постанови, че придвижванията, които работниците без фиксирано или обичайно работно място, извършват между дома си и първия клиент или от последния за деня клиент до дома си, представляват работно време.   Съдът обявява, че когато работници, които нямат фиксирано или обичайно място на работа, времето […]

Read More

Като налага глоба, съответстваща на 60 % от парите в брой, които не са декларирани при преминаването на външна граница на ЕС, унгарското законодателство нарушава правото на Съюза

Съдът на Европейския съюз   с решение от 16 юли 2015 година  по дело C‑255/14 даде тълкувание, че европейското законодателство не  позволява налагането на глоба за недекларирани пари при пренасяне през границите на ЕС в размер на 60%  от  сумата:  „Член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) 1889/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 година относно […]

Read More
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com